1. Τυπική εκπαίδευση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Τ.Ν.)
  Θεσμικό πλαίσιο και ευρωπαϊκή πολιτική για την Τ.Ν. στην τυπική εκπαίδευση
  Εκπαιδευτική διαδικασία και ψηφιακά παιχνίδια
  Πλατφόρμες Τ.Ν. και αξιοποίησή τους
  Α.Π.Σ., σχολικά εγχειρίδια και Τ.Ν.
  Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και ανάπτυξη ευφυών εκπαιδευτικών συστημάτων
  Η θέση της Τ.Ν. σήμερα στην εκπαιδευτική διαδικασία
  Τ.Ν., ηθικά και παιδαγωγικά ζητήματα
  Στρατηγικές διδασκαλίας στην εποχή της Τ.Ν.
  Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων στην εποχή της Τ.Ν.
  Τ.Ν. και διαπολιτισμική εκπαίδευση
  Τ.Ν. και ευρωπαϊκά προγράμματα
  Τ.Ν. και Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός
  Τ.Ν. και διαφοροποιημένη διδασκαλία
 2. Μη τυπική εκπαίδευση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
  Τ.Ν. και εκπαίδευση ενηλίκων
  Τ.Ν. και μηχανισμοί εξατομικευμένης μάθησης
  Τ.Ν. και δια βίου μάθηση
  Τ.Ν. και ελληνική γλώσσα
  Τ.Ν. και πολιτισμός (παρελθόν, παρόν, μέλλον)
  Τ.Ν. και επιστήμη
  Τ.Ν. και επικοινωνία
  Ο ρόλος της Τ.Ν. στη διερεύνηση του σύμπαντος
  Τ.Ν. και επαγγελματικός προσανατολισμός
 3. Ειδική Αγωγή στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
  Θεσμικό πλαίσιο και ευρωπαϊκή πολιτική για την Τ.Ν. στην ειδική αγωγή
  Τ.Ν και επιμόρφωση εκπαιδευτικών
  Τ.Ν. και υποστήριξη μαθητών/τριών με αναπηρία
  Τ.Ν. και προσωπικά δεδομένα
  Τ.Ν. και εξ αποστάσεως εκπαίδευση
  Τ.Ν. και ρομποτική
  Τ.Ν., αναλυτικά προγράμματα σπουδών και σχολικά εγχειρίδια ΕΑΕ
  Τ.Ν. και αξιοποίησή της από μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
  Τ.Ν. και διαφοροποιημένη διδασκαλία
  Ανάπτυξη μουσικών δεξιοτήτων μαθητών ΕΑΕ μέσω της Τ.Ν.
  Εικαστική αγωγή μαθητών ΕΑΕ και Τ.Ν.
 4. Μουσική εκπαίδευση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
  Τ.Ν. και εκμάθηση οργάνων
  Διαμόρφωση εκπαιδευτικού περιβάλλοντος
  Πλατφόρμες εξάσκησης
  Τ.Ν. στη μουσική θεωρία και ανάλυση
  Τ.Ν. και φωνητική
  Τ.Ν. και σύνθεση
  Θεσμικό πλαίσιο
  Τ.Ν. και εφαρμογές ανάλυσης μουσικών έργων
  Τ.Ν. και ερμηνευτικές προσεγγίσεις μουσικών έργων
 5. Μουσειακή αγωγή στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
  Τ.Ν. και μελέτη της Ιστορίας
  Τ.Ν. και διαμόρφωση ψηφιακού περιβάλλοντος
  Τ.Ν. και μουσειοπαιδαγωγικά παιχνίδια
  Τ.Ν. και εκπαιδευτικά προγράμματα (εξ αποστάσεως – διά ζώσης)
  Τ.Ν. – μουσειακή αγωγή και ψηφιακός μετασχηματισμός
  Τ.Ν. και μελέτη υλικού και άυλου πολιτισμού
 6. Τεχνητή Νοημοσύνη ως εργαλείο υποστήριξης ανά διδακτικό αντικείμενο
  Πλατφόρμες αναζήτησης
  Τ.Ν. και ψηφιακός σχεδιασμός
  Τ.Ν. και διδακτικές μέθοδοι (ανά μάθημα)
  Τ.Ν. - αξιολόγηση
  Τ.Ν. και εκπαιδευτική καινοτομία
  Τ.Ν. και αναλυτικά προγράμματα
  Τ.Ν. και βιβλίο
  Τ.Ν. και συμπεριληπτική εκπαίδευση
  Τ.Ν. και διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη, ξένη γλώσσα
 7. Μάθηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
  Τ.Ν. και νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση
  Μηχανική μάθηση
  Νευρωνικά δίκτυα
  Επιβλεπόμενη μάθηση
  Τ.Ν. – οι δύο όψεις του νομίσματος
  Αλληλεπίδραση - διαδραστικά μοντέλα μάθησης
 8. Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην λεξικογραφία και τη μετάφραση
  Τ.Ν. και λογισμικά αυτόματης μετάφρασης (πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα)
  Τ.Ν. και λεκτικός κώδικας επικοινωνίας
  Τ.Ν. και λεξικογραφία
  Τ.Ν. και προγράμματα διακρατικών ανταλλαγών
  Τ.Ν. και μετανάστευση
 9. Μουσική στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
  Τ.Ν. και εργαλεία σύνθεσης, μηχανές σύνθεσης και απόδοσης
  Τ.Ν. και διαδικασίες απόδοσης πνευματικών δικαιωμάτων
  Τ.Ν. και ζητήματα αυθεντικότητας μουσικών συνθέσεων
  Ελληνικό τραγούδι και ελληνική μουσική στο πλαίσιο της Τ.Ν.
 10. Εικαστικές Τέχνες στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
  Τ.Ν. και εργαλεία εικαστικής δημιουργίας
  Τ.Ν. και πλατφόρμες ζωγραφικής - γλυπτικής
  Τ.Ν. και διαδικασίες απόδοσης πνευματικών δικαιωμάτων
  Τ.Ν. και αυθεντικότητα εικαστικών έργων,
  Ελληνική εικαστική δημιουργία στο πλαίσιο της Τ.Ν.
 11. Επιστήμη της Πληροφορίας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
  Τ.Ν. και αναζήτηση πληροφορίας
  Τ.Ν. και διαχείριση γνώσης
  Τ.Ν. και πληροφοριακός γραμματισμός
  Τ.Ν. στις υπηρεσίες βιβλιοθήκης
  Τ.Ν. και αυτοματισμός βιβλιογραφίας
 12. Εκπαιδευτικά Εργαλεία στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
  Τ.Ν. και εκπαίδευση εκπαιδευτικών
  Τ.Ν. και δημιουργία καινούργιων εκπαιδευτικών εργαλείων
  Τ.Ν. και επιλογή εκπαιδευτικών εργαλείων
  Τ.Ν. και εκπαίδευση στη χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων
  Τ.Ν. και ενσωμάτωση εργαλείων στο μάθημα
  Τ.Ν. και αυτοματοποιημένη αξιολόγηση/ανατροφοδότηση
 13. Τεχνολογίες Εμβύθισης στην εκπαίδευση
  Τ.Ν. και εκπαιδευτικές εφαρμογές Εικονική Πραγματικότητα (Virtual Reality)
  Τ.Ν. και εκπαιδευτικές εφαρμογές Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality)
  Τ.Ν. και εκπαιδευτικές εφαρμογές Ανάμεικτη Πραγματικότητα (Mixed Reality)
  Τ.Ν. και εκπαιδευτικές εφαρμογές Metaverse
  Τ.Ν. και ευφυείς παιδαγωγικοί πράκτορες
  Τ.Ν. και μοντέλα για εξατομικευμένη μάθηση
 14. Εκπαιδευτικά Δεδομένα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
  Τ.Ν. και Μαθησιακή Αναλυτική (Learning Analytics)
  Τ.Ν. και Εξόρυξη Εκπαιδευτικών Δεδομένων (Educational Data Mining)
  Τ.Ν. και πρόβλεψη επιδόσεων
  Τ.Ν. και εξατομίκευση μαθησιακών παραμέτρων
  Τ.Ν. και ανατροφοδότηση εκπαιδευόμενων
  Τ.Ν. και ηθικά διλήμματα / προστασία ιδιωτικότητας εκπαιδευτικών δεδομένων
  Νομικό πλαίσιο
  Τ.Ν. και ηθική διαχείριση εκπαιδευτικών δεδομένων

Πρόσφατα Άρθρα

Ανακοίνωση Συνεδρίου

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε σχετικά.

Επισκέπτες

001745
Σήμερα
Χθες
Αυτή την εβδομάδα
Την προηγούμενη εβδομάδα
Αυτό το μήνα
Τον προηγούμενο μήνα
Όλες τις μέρες
54
29
84
1496
409
1336
1745