Πλήρωση κενούμενης θέσης Προσωρινού/ής Αναπληρωτή/ριας Διευθυντή/ντριας του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Άρτας

Δημοσιευμένο στις Δευτέρα, 17 Ιούλιος 2023 11:03
Προβολές: 378

Κάντε κλικ εδώ για την πρόσκληση κι εδώ για το σχετικό έντυπο αίτησης.


?>