03-08-21: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ - Κ.Ξ.Γ. - ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ

Δημοσιευμένο στις Τρίτη, 03 Αύγουστος 2021 11:44
Προβολές: 968

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ - Κ.Ξ.Γ. - ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ

Από 1/7/2021 σύμφωνα με το ΦΕΚ 3369/τ.Β΄/28-07-2021:

 

Α. για την αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλία της περ. 1 της υποπαρ. Θ.12

και

Β. για την ανανέωση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας που υπεβλήθησαν στον ΕΟΠΠΕΠ μέχρι 30.8.2019 (δυνάμει της περ. 5 της υποπαρ. Θ.12 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 104 του ν. 4547/2018 / Α΄ 102) και ισχύουν μέχρι και τις 31.8.2021, με αναδρομική ισχύ από 31.12.2019 (σύμφωνα με την περ. 6 της υποπαρ. Θ.12 όπως προστέθηκε με την παρ. β του άρθρου 167 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).

 

υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας τα εξής, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά :

 

Για διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων είναι διαθέσμα, κατά περίπτωση, αντίστοιχα τα παρακάτω έγγραφα:

 

Για την Αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας:

  1. Αίτηση Αναγγελίας έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας
  2. Δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του αναγγέλλοντος για Αναγγελία

Για την Ανανέωση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλία:

  1. Αίτηση Ανανέωσης άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας
  2. Δήλωση του ν. 1599/1986, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του αναγγέλλοντος για ανανέωση

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Παρακαλούμε πριν υποβάλλετε  την αίτησή σας να διαβάσετε προσεκτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, έτσι όπως αναγράφονται στο ΦΕΚ 3369/τ. Β΄/28-7-2021, άρθ. 1, 2, 3.

 


?>