OnLine ΧΡΗΣΤΕΣ

Έχουμε 90 επισκέπτες και κανένα μέλος σε σύνδεση

Τετάρτη, 03 Αύγουστος 2022

Δικαιολογητικά νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

 • Εκτύπωση της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης (ηλεκτρονική) με τα προσόντα / κριτήρια κατάταξης, η οποία υποβλήθηκε στο ΑΣΕΠ και μοριοδοτήθηκε.
 • Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής, χρειάζεται επιπροσθέτως: α. μετάφραση του τίτλου, β. πράξη αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α, περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών, και γ. απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ως αποδεικτικό Ελληνομάθειας.
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου (εφόσον υπάρχει), με αναγραφόμενη την ημερομηνία κτήσης. Για τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών προσκομίζεται επιπλέον και αναλυτική βαθμολογία. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με την πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ. Για την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, συμπληρώνεται αίτηση. Η προσμέτρηση του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού για μισθολογική εξέλιξη θα αρχίσει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης άντε κλικ εδώ για το έντυπο της αίτησης για μεταπτυχιακό κι εδώ για διδακτορικό).
 • Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας εκπαιδευτικής και μη με τα αντίστοιχα ένσημα. Φωτοτυπία των Βεβαιώσεων που έχουν χορηγηθεί από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, από τις οποίες να προκύπτει η ιδιότητα με την οποία έγινε η υπηρέτηση, η σχέση εργασίας, το ωράριο (πλήρες ή μειωμένο) και η διάρκεια των προϋπηρεσιών ή φωτοτυπία των Συμβάσεων (οι οποίες εάν αφορούν μίσθωση έργου δεν αναγνωρίζονται σύμφωνα με το Ν.4354/2015 και δεν χρειάζεται να προσκομίζονται οι εν λόγω προϋπηρεσίες). Κάντε κλικ εδώ για το έντυπο της σχετικής αίτησης κι εδώ για το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης.
 • Αναλυτική βεβαίωση ενσήμων (από το efka).

Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς (εκτός των σχολικών μονάδων) πρέπει επιπροσθέτως να προσκομίζεται: βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης από την οποία να προκύπτει η νομική μορφή του φορέα και αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015. Για τις προϋπηρεσίες που προσκομίζονται αντίστοιχα τα ένσημα μπορούν να εκτυπωθούν μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ.

 • Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Aποδεικτικό ΑΦΜ. Φωτοτυπία εκκαθαριστικoύ εφορίας ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.
 • Αποδεικτικό ΑΜΚΑ. Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΚΑ.
 • Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) ΙΚΑ φωτοτυπία πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας ή οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το Α.Μ.Α.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο, για τους έγγαμους και τους γονείς ενός ή περισσότερων τέκνων. Σε περίπτωση ύπαρξης σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και έως 24 ετών), προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών.
 • Πιστοποιητικό στρατού τύπου Α’ ( για τους άνδρες).
 • Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιάριου τραπέζης με πρώτο όνομα δικαιούχου αυτό της/του εκπαιδευτικού (όπου θα φαίνεται καθαρά ο αριθμός IBAN).
 • Γνωματεύσεις (α) από παθολόγο ή Γενικό Ιατρό και (β) από ψυχίατρο, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, περί υγείας και φυσικής καταλληλότητας, για την άσκηση των διδακτικών καθηκόντων.
 • Δήλωση περιουσιακής κατάστασης που κατατίθεται σε κλειστό φάκελο (κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο).
 • Ατομικό Δελτίο εκπαιδευτικού (κάντε κλικ εδώ για να το κατεβάσετε).
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι, ότι δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από άλλη θέση, ότι δεν κατέχουν άλλη θέση του δημοσίου κτλ. (θα εκτυπωθεί από το gov)
 • Υπεύθυνες δηλώσεις στην οποία θα δηλώνεται η υπαγωγή στο φορέα ασφάλισης (κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τα έντυπα).

και τα ακόλουθα, εφόσον έχουν δηλωθεί στην αίτηση για διορισμό:

 • Απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας. (Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου πανεπιστημίων ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας κτλ). Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Πιστοποιητικό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου ή τέκνου από ΚΕΠΑ.

Όλα τα δικαιολογητικά να είναι συγκεντρωμένα μέσα σε Ατομικό Φάκελο (με Υποφακέλους)

Διαβάστε περισσότερα

?>
 

2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

maketa 15 2 2024

1o ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

 

 

 

 

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΚΑΙΡΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

<< < Αύγουστος 2022 > >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1 2 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31